Chcesz otrzymywać informacje o promocjach?
 • REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PORTALU
  www.travelmakers.pl

  1. Serwis Internetowy.
  Serwis internetowy www.travelmakers.pl (zwany dalej „Serwisem”) służy zakładaniu rezerwacji biletów lotniczych, zakupowi biletów lotniczych, zakładaniu rezerwacji hotelowych i samochodowych oraz zakupowi ubezpieczeń od kosztów rezygnacji z podróży oraz NNW I KL.

  Udostępniony Serwis umożliwia Klientom:
  a) uzyskanie informacji na temat lotnisk, linii lotniczych oraz wszelkich udogodnień dla pasażerów,
  b) uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych,
  c) dokonanie rezerwacji na wybrane przez Klienta połączenie lotnicze,
  d) dokonanie zakupu biletu na wybrane przez Klienta w Serwisie połączenie lotnicze,
  e) dokonanie zakupu biletów tanich linii lotniczych,
  f) dokonanie rezerwacji hoteli,
  g) dokonanie rezerwacji samochodów,
  h) dokonanie zakupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży,
  i) dokonanie zakupu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.


  2. Definicje pojęć.
  2.1. System rezerwacyjny – system umożliwiający założenie rezerwacji i wystawienie na jej podstawie biletu oraz jej anulowanie lub zmianę. Do obsługi Serwisu wykorzystywany jest ogólnoświatowy system dystrybucyjno-rezerwacyjny.
  2.2. „IBE“ – internetowa wyszukiwarka np. połączeń lotniczych, miejsc w hotelach czy aut do wypożyczenia
  2.3. Numer rezerwacji (PNR) – indywidualny numer (składający się z ciągu sześciu znaków zawierających litery i cyfry) potwierdzający założenie rezerwacji. Jedna rezerwacja może być założona dla więcej niż jednej osoby oraz na przelot łączony (z przesiadką w danym porcie lotniczym na inne połączenie lotnicze).
  2.4. Wydruk rezerwacji (itinerary) – potwierdzenie założonej rezerwacji na przewóz lotniczy. Zawiera indywidualny numer rezerwacji, dane personalne pasażera, wyszczególnienie połączenia lotniczego i termin zakupu biletu lotniczego.
  2.5. Bilet lotniczy – dokument przewozowy potwierdzający zawarcie umowy przewozu pomiędzy linią lotniczą a osobą, na którą jest wystawiony, uprawniający tą osobę do odbycia podróży lotniczej i przewozu bagażu, na określonej trasie w ściśle określonych dniach.
  2.6. Bilet lotniczy elektroniczny (Etix) – bilet lotniczy w formie zapisu elektronicznego w systemie rezerwacyjnym (brak formy papierowej); pasażer otrzymuje jedynie potwierdzenie zakupu biletu lotniczego w formie listu elektronicznego (e-mail). W celu odbycia podróży wystarczy podać numer rezerwacji (PNR) i okazać dokument tożsamości uprawniający do odbycia podróży.
  2.7. Cena biletu lotniczego – cena wyrażona w złotych polskich (PLN), zawierająca taryfę lotniczą i ewentualną opłatę serwisową.
  2.8. Taryfa lotnicza – cena, wyrażona w walucie lokalnej, wg właściwości terytorialnej miejsca rozpoczęcia podróży, określona przez linię lotniczą za przewóz osoby i jej bagażu w ramach usługi transportu lotniczego wraz ze wszystkimi warunkami i usługami pomocniczymi, w których cena ta ma zastosowanie.
  2.9. UCCCF (Universal Credit Card Charge Form) – dokument obciążenia karty kredytowej, wymagane przez linie lotnicze poświadczenie dokonania płatności za bilet lotniczy kartą kredytową.
  2.10. IATA (International Air Transport Association) – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, zrzeszające linie lotnicze w celu określania generalnych zasad przewozu, taryf lotniczych, zakładania rezerwacji i wystawiania biletów lotniczych; udziela w imieniu zrzeszonych linii lotniczych akredytacji agencjom turystycznym na sprzedaż biletów lotniczych i nadzoruje rozliczenia pomiędzy pasażerem, agentem i linią lotniczą.
  2.11. „Regularne linie lotnicze” (Tradycyjne linie lotnicze) – Linie lotnicze zrzeszone w IATA
  2.12. „Tanie linie lotnicze” – Linie Low-Cost (LCC, no-frill airline, – najczęściej linie lotnicze niezrzeszone w IATA; charakteryzują się operowaniem pomiędzy lotniskami położonymi w dalszej odległości od miast oraz oferowaniem biletów lotniczych tylko pomiędzy dwoma miastami (brak możliwości łączenia kilku przelotów w ramach jednego biletu). Linie te posiadają własne, indywidualne warunki sprzedaży i przewozu – bardziej restrykcyjne od warunków linii IATA (szczególnie w zakresie zmian i zwrotów).

  3. Strony Serwisu.
  3.1. Obsługujący Serwis. Serwis jest obsługiwany przez Travel Express Sp. z o.o. w zakresie kontrolowania założonych rezerwacji, monitorowania zmian dokonanych przez przewoźnika, wystawiania biletów lotniczych i polis ubezpieczeniowych
  3.2. Użytkownik Serwisu. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba dokonująca czynności (w formie elektronicznej, telefonicznej lub osobiście) objętych zakresem Serwisu.
  3.3. Klient Serwisu. Klientem Serwisu jest osoba, na nazwisko której został zakupiony bilet lotniczy, polisa ubezpieczeniowa lub dokonana została rezerwacji hotelu lub samochodu poprzez Serwis (pasażer).

  4. Wystawca biletów lotniczych.
  4.1. Wystawcą biletów lotniczych jest Travel Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-854) , Al. Jana Pawła II 19, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086924, NIP: 526-10-01-484, kapitał zakładowy 200 000 PLN.
  4.2. Travel Express Sp. z o.o. posiada akredytację IATA (numer licencji 63208331) i ma prawo do wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych.

  5. Odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
  5.1. Użytkownik Serwisu akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez siebie czynności wynikające z Serwisu.
  5.2. Użytkownik Serwisu występuje w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada w świetle obowiązującego prawa pełnomocnictwo, zaś reprezentowany akceptuje czynności podjęte w jego imieniu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
  5.3. Zabronione jest posługiwanie się fałszywym lub cudzym nazwiskiem bez ważnego pełnomocnictwa dla dokonywania zapytań o rezerwację oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze przy użyciu fałszywej lub cudzej kart kredytowej. W przypadku podejrzenia posługiwania się przez Użytkownika fałszywymi danymi (nazwiskiem lub nr karty kredytowej) Serwis ma prawo do odmowy realizacji zamówienia.
  5.4. Administrator Systemu nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym lub IBE oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika, w szczególności co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności informacji uzyskanych poprzez stronę internetową.

  I. BILETY LOTNICZE

  6. Ceny biletów lotniczych.
  6.1. Gwarancja ceny. Cena biletu lotniczego gwarantowana jest tylko w dniu założenia rezerwacji i tylko wówczas, jeżeli została prawidłowo podana Użytkownikowi w ramach Serwisu. Oprócz możliwości zmiany ceny zakupu biletu lotniczego w sytuacjach określonych w punktach: 6.2 (Wycofanie taryfy przez linię lotniczą), 6.3. (Różnice kursowe), 10.8 (Zakup w dniu innym niż dokonanie rezerwacji), cena ta może ulec zmianie, jeżeli została określona nieprawidłowo wskutek oczywistego błędu pracownika Obsługi Serwisu.
  6.2. Wycofanie taryfy przez linię lotniczą. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji a nawet po wystawieniu biletu lotniczego. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.
  6.3. Różnice kursowe. Taryfa lotnicza a także podatki i opłaty lotniskowe, określone w punkcie 2.7, mogą być wyrażane przez przewoźników zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z codziennego przeliczania kursu danej waluty. Punkt 10.8 (Zakup w dniu innym niż dokonanie rezerwacji) stosuje się odpowiednio.
  6.4. Opłata serwisowa. Naliczana jest za rezerwację od biletu. Opłata serwisowa pobierana jest z momentem wystawienie biletu lotniczego, zmiany lub zwrotu. Wysokość opłaty zależy od miejsca wystawienia biletu lotniczego, kryteriów pasażera i klasy serwisowej w samolocie.
  Zmiana biletu – opłata pobierana obok kwoty za zmianę określoną przez linię lotniczą w warunkach taryfy, jeśli dopuszczają one zmianę w rezerwacji po wystawieniu biletu.
  Zwrot biletu – opłata pobierana obok kwoty za zwrot określoną przez linię lotniczą w warunkach taryfy, jeśli dopuszczają one dokonanie zwrotu wystawionego biletu.
  6.5. Cena w rezerwacji. Przedstawiona w wyniku założenia rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu wystawienia biletu. Potwierdzenie może nastąpić pocztą e-mail według danych podanych przez Użytkownika podczas procesu zakładania rezerwacji.

  7. Założenie rezerwacji – zasady ogólne.
  7.1. Rezerwację uważa się za założoną z momentem przekazania Użytkownikowi rezerwacji wraz z jej numerem.
  7.2. Użytkownik zapoznaje się z warunkami taryf, w szczególności z możliwymi datami podróży, terminem zakupu biletu, warunkami zmian dat podróży i zwrotu zakupionego niewykorzystanego biletu lub jego części. Warunki taryf są określane przez linie lotnicze.
  7.3. Użytkownik wybiera jedną z zaproponowanych w ramach Serwisu opcji na połączenie lotnicze (taryfę). W przypadku występowania jednej nazwy dla więcej niż jednej miejscowości lub lotniska, Użytkownik jest zobowiązany do wyraźnego określenia interesującej go portu lotniczego.
  7.4. Użytkownik podaje wszelkie niezbędne dane do dokonania rezerwacji, określone przez linie lotnicze, w szczególności: nazwisko, imiona pasażera, telefon kontaktowy, adres e-mail.
  7.5. Użytkownik jest zobowiązany do zweryfikowania poprawności informacji zawartych w rezerwacji założonej telefonicznie, mejlowo lub internetowo (przez IBE) i niezwłocznego sprostowania błędów. Informacje zawarte w rezerwacji są wysyłane do użytkownika na podany przez niego adres e-mail z momentem zamknięcia rezerwacji i nadania numeru rezerwacji (PNR) w procesie zakładania rezerwacji. Wysłanie e-mail na adres Użytkownika wywołuje skutki doręczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Błędne informacje mogą skutkować m.in. niemożliwością wystawienia biletu, odmową wejścia na pokład samolotu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędów w rezerwacji niesprostowanych przez Użytkownika niezwłocznie po założeniu rezerwacji i na jej podstawie wystawionego biletu.
  7.6. Założona rezerwacja nie jest podstawą do dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi.
  7.7. Założenie rezerwacji i jej ewentualne skasowanie przed wystawieniem biletu jest bezpłatne.
  7.8. Założenie rezerwacji dotyczy tylko regularnych linii lotniczych

  8. Rezerwacja internetowa biletów regularnych linii lotniczych.
  Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację poprzez:
  8.1. określenie w formularzu wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej: miasta rozpoczęcia podróży, miasta docelowego, dat podróży, ilości pasażerów i ich kryteriów wiekowych;
  8.2. wybór jednej z zaproponowanych przez system opcji na połączenie lotnicze, wyświetlonej w formie listy połączeń i cen na danej trasie (zgodnie z warunkami określonymi w formularzu),
  8.3. akceptację wyceny połączenia i prawidłowe wprowadzenie do formularza rezerwacyjnego (będącego integralną częścią serwisu) wszelkich, niezbędnych danych dla dokonania rezerwacji;
  8.4. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu oraz warunków zakupu i zwrotu biletu lotniczego (warunki te dostępne są podczas procesu wyboru opcji połączenia „TARYFA” – w języku angielskim lub kontaktując się z Obsługą Serwisu); warunki zakupu i zwrotu ustalane są przez linie lotnicze
  8.5. otrzymanie na stronie internetowej potwierdzenia założenia rezerwacji o numerze XXXXXX (gdzie XXXXXX oznacza sześcioznakową kombinację liter i cyfr) albo e-mail o tym samym temacie, przedstawiające wybraną opcją połączenia, dane pasażera/pasażerów, zbliżoną do ostatecznej wyceną biletu lotniczego w dniu jego zakupu.
  8.6. Rezerwację uważa się za dokonaną, z momentem otrzymania jej przez Użytkownika. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Użytkownik potwierdza tym samym także, że wysłany e-mail na adres Użytkownika wywołuje skutki doręczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

  9. Rezerwacja biletów tanich linii lotniczych.
  Nie jest możliwa rezerwacji tanich linii lotniczych jak np.: Wizzair. Podanie danych osobowych, numeru karty i naciśnięciu przycisku „Rezerwuj”, wiąże się z automatycznym ZAKUPEM biletu.

  10. Zakup biletu regularnych linii lotniczych.
  10.1. Zakup biletu lotniczego uważa się za dokonany z momentem:
  10.1.1. otrzymania należności za cenę biletu lotniczego zgodnie z punktem 11 Regulaminu (Formy płatności)
  10.1.2. otrzymania przez Użytkownika biletu lotniczego, zgodnie z punktem 13 . Regulaminu (Dostarczenie biletu lotniczego)
  10.2. Zakup biletu lotniczego może mieć miejsce tylko poprzez Serwis (Infolinia, IBE lub e-mail). Warunkiem wykupienia biletu lotniczego jest posiadanie rezerwacji założonej zgodnie z postanowieniami punktu 7 Regulaminu (Założenie rezerwacji).
  10.3. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego, pod warunkiem podania prawdziwych danych osobowych do rezerwacji. Dane pasażera, dla którego rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w dokumencie tożsamości uprawniającym do odbycia podróży (paszport, dowód osobisty), pod rygorem odmowy wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana zapłata za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.
  10.4. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść, a także zapoznać się z warunkami taryfy lotniczej (warunki zakupu, zmiany dat podróży, zwrotu biletu, dozwolony bagaż w ramach biletu) dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Warunki te dostępne są na stronie internetowej w trakcie rezerwacji albo zakupu oraz poprzez kontakt z Obsługą Serwisu. Dokonanie zakupu oznacza, że Korzystający zapoznał się ze wszystkimi danymi, o których mowa w niniejszym punkcie oraz wszystkie je akceptuje bez zastrzeżeń.
  10.5. Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie ustalonym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny i linię lotniczą na podstawie warunków taryfy lotniczej. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie do godziny 17:00 rezerwacja zostanie automatycznie skasowana.
  10.6. Linia lotnicza ma prawo skrócenia terminu zakupu biletu, podanego podczas dokonania rezerwacji o czym Obsługa Serwisu poinformuje Użytkownika przesyłając e-mail lub telefonicznie na numer podane podczas procesu rezerwacji. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób określony w punkcie 5.1., Użytkownik potwierdza tym samym także, że wysłany przez Obsługę Serwisu na ww. adres Użytkownika bądź przekazanie informacji telefonicznie, wywołuje skutki doręczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
  10.7. Obsługa Serwisu zastrzega sobie prawo ustalenia wcześniejszego terminu wykupu biletu lotniczego niż termin określony przez linię lotniczą.
  10.8. Zakup w dniu innym niż dokonanie rezerwacji. W przypadku zakupu biletu lotniczego w dniu innym niż założenie rezerwacji, Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem płatności w dniu zakupu biletu lotniczego, skontaktować się z Obsługą Serwisu i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w złotych polskich.

  11. Formy płatności za bilety regularnych linii lotniczych.
  11.1. Bilet lotniczy zostanie wydrukowany po wpłaceniu ceny biletu lotniczego. Wpłaty można dokonać przelewem lub kartą kredytową (typu Visa Classic, MasterCard). Linia lotnicza może zastrzec dla danych taryf lotniczych płatność tylko określoną formą płatności.
  11.2. Płatność przelewem jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy transakcja jest dokonywana na minimum dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem zakupu biletu. Przelewu należy dokonać w banku, przelewem typu ELIXIR w pierwszej sesji, w pierwszym możliwym terminie po założeniu rezerwacji tak, by kwota za bilet została zaksięgowana na rachunku wystawcy biletu przed upływem terminu wykupu biletu. W przeciwnym wypadku bilet nie będzie mógł być wystawiony.
  11.3. Płatności kartą kredytową może dokonać tylko jej właściciel. Używanie cudzej karty kredytowej w celu opłacenia biletu lotniczego jest w świetle prawa polskiego i międzynarodowego przestępstwem przeciw mieniu i podlega odpowiedzialności karnej. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
  11.4. Linia lotnicza może zastrzec możliwość dokonania płatności tylko określonym typem kart (np.: tylko VISA) i określić szczegółowe zasady dokonania takiej płatności (wystawienie UCCCF albo potwierdzenie płatności kartą).
  11.5. W przypadku:
  a) braku autoryzacji;
  b) zablokowanych środków finansowych na karcie;
  c) gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą danego typu;
  d) gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą za daną taryfę lotniczą;
  Obsługa Serwisu ustala z Użytkownikiem inną formę płatności kontaktując się telefonicznie. W razie braku możliwości skontaktowania się telefonicznie zostanie wysłany e-mail. Kontakt telefoniczny lub e-mail będzie dokonany na podstawie danych podanych przez Użytkownika podczas zakładania rezerwacji.
  11.6. Do poprawnej autoryzacji kart kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty kredytowej:
  a) imię i nazwisko właściciela karty kredytowej
  b) rodzaj karty kredytowej
  c) numer karty kredytowej numer karty kredytowej
  d) numeru CVV2
  e) data ważności karty kredytowej
  11.7. Autoryzacja karty kredytowej polega na przesłaniu danych karty do Obsługi Serwisu. Następnie karta kredytowa o numerach podanych przez Użytkownika zostanie obciążona ceną ustaloną zgodnie z punktem 6 (Ceny biletów lotniczych).
  11.8. Pozytywna autoryzacja równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego.
  11.9. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej, nie nastąpi zakup biletu.
  11.10. Obsługa Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.

  12. Zakup biletu tanich linii lotniczych.
  12.1. Na przeloty liniami LCC, rezerwacja i zakup biletu odbywa się jednocześnie.
  12.2. Akceptowane formy płatności: karta kredytowa akceptowana przez przewoźnika.
  12.3. Płatności kartą kredytową może dokonać tylko jej właściciel. Używanie cudzej karty kredytowej w celu opłacenia biletu lotniczego jest w świetle prawa polskiego i międzynarodowego przestępstwem przeciw mieniu i podlega odpowiedzialności karnej. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
  12.4. Zakup biletu „tanich linii lotniczych” odbywa się poprzez wpisanie danych osobowych w odpowiednie pola:
  a) Pasażera
  b) Osoby zgłaszającej zakup
  c) Podaniu numeru karty kredytowej, typu, ważności oraz kodu CVC
  12.5. Po naciśnięciu przycisku „Rezerwuj” bilet zostaje zakupiony bezpośrednio w systemie przewoźnika.
  12.6. .Obciążenie karty kredytowej w przypadku linii lotniczych LCC następuje dwuetapowo i na wyciągu płatności posiadacza karty kredytowej wystąpią dwie transakcje:
  a) obciążenie za bilet lotniczy oraz inne opłaty pobierane przez przewoźnika – bezpośrednio przez przewoźnika
  b) obciążenie za opłatę serwisową - „Transaction Fee” w wysokości:
  65 PLN za bilet krajowy,
  85 PLN za bilet po Europie,
  110 PLN za bilet międzykontynentalny
  – bezpośrednio przez administratora portalu
  12.7. Po poprawnym zarezerwowaniu biletu lotniczego na adres e-mail podany w momencie zakupu, klient otrzyma dwa e-mail:
  a) od portalu z potwierdzeniem założonej rezerwacji;
  b) bezpośredni od przewoźnika wraz z numerem rezerwacji uprawniającym do uzyskania karty pokładowej a tym samym do wstępu na pokład samolotu

  13. Dostarczenie biletu lotniczego.
  13.1. Odbiór biletu lotniczego uzależniony jest od dokonania przez Użytkownika płatności za założoną rezerwację na zasadach określonych w punktach 10 i 11 (Zakup, Formy płatności).
  13.2. Bilet lotniczy ma formę zapisu w systemie rezerwacyjnym – bilet elektroniczny (Etix),
  13.3. Dostarczenie biletu lotniczego uważa się za dokonane z momentem wysłania przez Obsługę Serwisu potwierdzenia wystawienia biletu elektronicznego (Etix) na adres e-mail podany w zamówieniu,
  13.4. Ogólne warunki przewozu określone przepisami IATA są dostępne na stronie serwisu pod następującym adresem: www.iata.org. Użytkownik akceptując powyższy regulamin, akceptuje również warunki przewozu towarzystw lotniczych zrzeszonych w IATA.

  14. Anulowanie rezerwacji / biletu przez Użytkownika.
  14.1. Użytkownik ma prawo, bez ponoszenia kosztów, anulować dokonaną rezerwację biletu lotniczego tradycyjnych linii lotniczych przed jego zakupem. W celu anulowania rezerwacji Użytkownik kontaktuje się z Obsługą Serwisu telefonicznie albo wysyłając e-mail ze zleceniem anulacji (podając numer rezerwacji i swoje dane personalne). Użytkownik oświadcza, że anulowanie rezerwacji w powyżej sposób jest dokonane przez niego osobiście. Tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji przez siebie lub przez osobę trzecią.
  14.2. Anulowanie rezerwacji po zakupieniu biletu tradycyjnych linii lotniczych równoznaczne jest z jego zwrotem. Patrz punkt 18 Regulaminu.

  15. Anulowanie rezerwacji / biletu z przyczyn po stronie przewoźnika.
  15.1. Travel Express Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Serwisu.
  15.2. W przypadku przekazania do obsługującego Serwis przez linię lotniczą informacji o zmianach w rezerwacji Użytkownika dokonanych przez linie lotnicze, Obsługa Serwisu prześle e-mail pod adres wskazany przy zakładaniu rezerwacji. Użytkownikowi zostanie udzielona pomoc przez obsługującego Serwis w zakresie określonym przepisami IATA.

  16. Zmiana rezerwacji/biletu zakupionego biletu lotniczego tradycyjnych linii lotniczych.
  16.1. Klient może dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.), tylko jeśli warunki określone przez taryfę lotniczą na to zezwalają.
  16.2. Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze. Dokonanie zmiany może się wiązać z pobraniem kwoty określonej w warunkach taryfy lotniczej oraz opłaty serwisowej.
  16.3. Obsługa Serwisu nie ponosi odpowiedzialności związanej z dokonywaniem przez Użytkownika zmian w rezerwacji, a w szczególności z tytułu ponoszenia przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.

  17. Zmiana rezerwacji/biletu zakupionego biletu lotniczego tanich linii lotniczych.
  17.1. Klient może dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.), tylko jeśli warunki określone przez taryfę lotniczą na to zezwalają.
  17.2. Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze. Dokonanie zmiany może się wiązać z pobraniem kwoty określonej w warunkach taryfy lotniczej oraz opłaty serwisowej.
  17.3. Obsługa Serwisu nie ponosi odpowiedzialności związanej z dokonywaniem przez Użytkownika zmian w rezerwacji, a w szczególności z tytułu ponoszenia przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów. Zmian biletów „tanich linii lotniczych” należy dokonywać bezpośrednio u przewoźnika.

  18. Zwrot biletu lotniczego regularnych linii lotniczych.
  18.1. Klient może dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego w Serwisie, pod warunkiem, że zezwala na to taryfa lotnicza, wg której został wystawiony bilet lotniczy. Zamiar dokonania zwrotu n należy zgłosić Obsłudze Serwisu w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze zwrotu. Obsługa Serwisu nie ponosi odpowiedzialności związanej z dokonywaniem przez Użytkownika zwrotu biletu lotniczego, a w szczególności z tytułu ponoszenia przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  18.2. Warunki zwrotu biletu określają linie lotnicze.
  18.3. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w warunkach taryfy lotniczej.
  18.4. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy. Oznacza to, iż rezygnacja z przelotu w całości lub jego części wiąże się z całkowitą utratą zapłaconej ceny biletu lotniczego.
  18.5. Dokonanie zwrotu wiąże się z pobraniem połowy opłaty serwisowej.
  18.6. Koszty zwrotnego dostarczenia biletu do obsługującego Serwis pokrywa Użytkownik.

  19. Zwrot biletu lotniczego tanich linii lotniczych.
  19.1 Możliwość zwrotu biletu każdorazowo określają warunki które klient akceptuje w momencie zakupu biletu.
  19.2 W celu uzyskania zwrotu klient zobowiązany jest sam skontaktować się z linią lotniczą na która bilet został wystawiony

  20. Wymagane dokumenty podróży.
  Najpóźniej w chwili założenia rezerwacji biletu lotniczego Użytkownik (pasażer) powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w szczególności ważny paszport, wymagane wizy oraz w przypadku zakupu przez Użytkownika biletu w taryfie młodzieżowej, studenckiej lub specjalnej – ważną kartę EURO<26, ISIC, ITIC lub inną – międzynarodowa legitymacja studencka) – uprawniające do zakupu tych biletów.
  Travel Express Sp. z o.o. nie udziela informacji wizowych.


  II. REZERWACJA HOTELI I SAMOCHODÓW

  21. Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji hoteli i samochodów.
  21.1 Moduł rezerwacji hoteli i moduł rezerwacji samochodów jest obsługiwany przez światowej klasy system rezerwacyjny (GDS). Działa on jako pośrednik między Użytkownikami strony i hotelami oraz wypożyczalniami samochodów umożliwiając Użytkownikom możliwość wyszukiwania i rezerwacji online. Serwis www.travelmakers.pl jest oparty na informacjach dostarczanych przez system rezerwacyjny (GDS). Obsługa Serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w Serwisie były poprawne, nie gwarantuje jednak, że wszystkie informacje są pełne i bezbłędne i nie bierze odpowiedzialności za przerwanie w dostarczaniu lub niedostarczenie informacji.
  21.2 Dane Użytkownika podane przy rezerwacjach przekazywane są bezpośrednio do GDS-u, który chroni dane osobowe. Dane te nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim. W celu uzyskania dalszych szczegółów Użytkownik winien zapoznać się z polityką ochrony prywatności Serwisu.
  21.3 Szczegóły karty kredytowej są potrzebne, aby zagwarantować Użytkownikowi rezerwację. Dane karty kredytowej zostaną bezpośrednio przesłane do hotelu lub wypożyczalni samochodów, w której została dokonana rezerwacja. Podczas rezerwacji Użytkownik zgadza się z zasadami ogólnymi i polityką anulacyjną wybranego hotelu i wypożyczalni samochodów. GDS nie obciąży karty kredytowej Użytkownika, płatność za usługę dokonana będzie przez Użytkownika bezpośrednio w hotelu lub wypożyczalni samochodów.
  21.4 Serwis rezerwacji hoteli i samochodów jest bezpłatny. Serwis nie dolicza żadnych dodatkowych opłat (jak opłatę za rezerwację lub manipulacyjną) do sumy rezerwacji.
  21.5 Jeżeli Użytkownik chce anulować rezerwację, należy odwołać się do szczegółów podanych w e-mailu potwierdzającym rezerwację. Jeżeli Użytkownik anuluje swoją rezerwację zgodnie z polityką anulacyjną hotelu, anulowanie będzie bezpłatne. Polecamy dokładnie zapoznać się z polityką anulacyjną hotelu. Jeżeli Użytkownik anuluje swoją rezerwację później, niż wymaga tego hotel lub jeśli użytkownik nie przyjedzie do hotelu bez wcześniejszego anulowania rezerwacji, hotel ma prawo obciążyć kartę kredytową Użytkownika, zgodnie ze swoją polityką anulacyjną; najczęściej jest to wartość opłaty za 1 nocleg.

  III -UBEZPIECZENIA

  22. Portal www.travelmakers.pl oferuje ubezpieczenia towarzystwa Europejskie z oddziałem w Polsce na ulicy Chmielnej 101/102 w Gdańsku (80-748).
  22.1. Ubezpieczenie oferowane jest w zakresie
  a) Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży
  b) Ubezpieczenia indywidualnego i grupowego podróży następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (NNW i KL).
  22.2. Kalkulacja ubezpieczenia odbywa się poprzez wybór opcji ubezpieczenia proponowanych przez towarzystwo ubezpieczeń
  22.3. Dokonanie rezerwacji obywa się zgodnie z warunkami i na stronie internetowej Europejskich.
  22.4. Użytkownik powinien otrzymać polisę na podany w zamówieniu adres email.
  22.5. Zakup ubezpieczenia. Użytkownik zapoznaje się z proponowanymi opcjami ubezpieczenia i wybiera jedną z nich.
  22.6. Użytkownik podaje wszelkie niezbędne dane, wymagane przez ubezpieczyciela, w szczególności imię nazwisko i adres e-mail.
  22.7. Formą płatności jest karta kredytowa, która obciążana jest bezpośrednio przez ubezpieczyciela zgodnie z jego warunkami.
  22.8. Klient otrzymuje polisę wraz z warunkami na wskazany przez siebie adres e-mail. Ubezpieczony powinien polisę wydrukować oraz posiadać ją w czasie podróży.
  22.9. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) dostępnymi bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela.
  22.10. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę aby kopia polisy została podpisany przez pracownika administracji portalu w sekcji „Ubezpieczający”
  22.11. Akceptując ten regulamin, użytkownik jednocześnie akceptuje OWU wskazane w punkcie 22.9.

  IV. INNE

  23. Ochrona danych osobowych.
  23.1. Administratorem danych osobowych jest Travel Express Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.
  23.2. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  23.3. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

  24. Akceptacja i zgoda.
  24.1. Warunki taryfy lotniczej i ogólne warunki przewozu lotniczego. Warunki taryfy lotniczej są określone przez linię lotniczą, na połączenie której został zakupiony bilet lotniczy. Regulują między innymi termin zakupienia biletu lotniczego od momentu założenia rezerwacji, daty i numery rejsów, daty pierwszego dozwolonego lotu powrotnego i maksymalnego pobytu, możliwości dokonania zmian i zwrotów, zniżki, dopuszczalną ilość i wagę bagażu. Ogólne warunki przewozu są określone przez IATA oraz daną linię lotniczą. Regulują między innymi zakres odpowiedzialności za przewóz osób i rzeczy, dopuszczone do przewozu przedmioty i zasady z ich korzystania w czasie przewozu, godziny rozpoczęcia i zakończenia odprawy biletowej, zasady odmowy przyjęcia na pokład. Warunki te stanowią integralną część biletu lotniczego papierowego. W przypadku biletu lotniczego elektronicznego są one przesyłane poczta elektroniczną e-mail albo listem poleconym na adres podany podczas zakładania rezerwacji.
  24.2. Akceptacja ogólnych warunków przewozu i warunków taryfy lotniczej. Dokonanie płatności za bilet lotniczy jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika warunków taryfy lotniczej oraz ogólnych warunków przewozu. Wysłanie e-mail przez Obsługę Serwisu na adres Użytkownika warunków przewozu wywołuje skutki doręczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
  24.3. Akceptacja postanowień Regulaminu Serwisu. Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń, w sposób świadomy:
  a) na stronie internetowej – zaznaczając odpowiednie pole podczas zakładania rezerwacji;
  b) telefonicznie u konsultanta Obsługi Serwisu – z momentem wysłania potwierdzenia rezerwacji na adres e-mail podany podczas zakładania rezerwacji lub w momencie przekazania przez Obsługę Serwisu numeru rezerwacji.
  24.4. Domniemanie zgody. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. Travel Express Sp. z o.o. do linii lotniczych oraz do innych kontrahentów od których zakupowana jest usługa w celu wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy zakupu biletu lotniczego oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Travel Express Sp. z o.o. i otrzymywanie materiałów reklamowych w wersji tradycyjnej i elektronicznej od Travel Express Sp. z o.o. i jej partnerów handlowych.

  25. Postanowienia końcowe.
  25.1. Postanowienia Regulaminu Serwisu są zgodne z przepisami:
  a) Konwencji Warszawskiej z 12 października 1926 r. – o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego;
  b) Rezolucji IATA: 814 – Passendorfer Sales Agent Rules (zasady działalności agentów sprzedających bilety lotnicze), 832 – Revalidation or Reissue of Traffic Documents by Agents (zasady dokonywania zmian i zwrotów w dokumentach podróży), 890 – Card Sales Rules (zasady dokonywania transakcji kartami kredytowymi); Rezolucji IATA: 814 – Passenger Sales Agent Rules (zasady działalności agentów sprzedających bilety lotnicze), 832 – Revalidation or Reissue of Traffic Documents by Agents (zasady dokonywania zmian i zwrotów w dokumentach podróży), 890 – Card Sales Rules (zasady dokonywania transakcji kartami kredytowymi);
  c) rozporządzenia Rady EWG 2409/92 z 23 lipca 1992 r. – w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze;
  d) Ustawy z 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  e) Ustawy z 15 grudnia 2000 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów
  f) Ustawy z 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  g) Ustawy z 12 września 2002 r. – o elektronicznych instrumentach płatniczych
  h) Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych

  25.2. W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu stosują się przepisy Kodeksu cywilnego
  25.3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
  25.4. .Travel Express Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Travel Express Sp. z o.o., w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych.

  26. Zgoda Użytkownika.
  Oświadczam, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla mnie jasne i zrozumiałe. Akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.